Klachtenprocedure Stichting Centering Nederland

Klachtenprocedure Stichting Centering Nederland 2017-07-20T11:11:40+00:00

Klachtenregeling

CenteringHealthcare Nederland doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering. Als dat zo is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via de onderstaande wijze. CenteringHealthcare Nederland zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op de klacht reageren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. CenteringHealthcare Nederland streeft er naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben.

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en CenteringHealthcare, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Leeuwarden. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Stichting Centering Nederland: info@centeringhealthcare.nl 085-0601601

De klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail naar info@centeringhealthcare.nl of per brief naar het postadres van CenteringHealthcare Nederland en worden gericht aan mevrouw K. Bosman.

Uw bericht dient de volgende informatie te bevatten:
• Waarop heeft de klacht betrekking (op welk product, dienst of medewerker);
• Korte beschrijving van de klacht;
• Datum waarop een eventueel voorval heeft plaatsgevonden

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarna een dossier wordt geopend. U ontvangt binnen vier weken een inhoudelijke reactie met voorstel voor oplossing van de klacht. Indien u akkoord gaat met de inhoud daarvan, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Gaat u opnieuw niet akkoord, dan volgt een periode van maximaal 8 weken van bemiddeling. Voor bemiddeling wenden beide partijen zich tot een onafhankelijke derde in de persoon van dhr. mr. Hendriksen van Bond Mediation te Amsterdam. Beide partijen zullen door de mediator worden gehoord, waarna een uitspraak volgt. De uitspraak van de mediator is bindend voor beide partijen.