Kwaliteitsbeleid Centering Healthcare

Kwaliteitsbeleid Centering Healthcare 2017-06-26T20:01:38+00:00

De Stichting streeft in al haar onderwijsactiviteiten en overige aangeboden diensten en producten de hoogste kwaliteit na. Om deze kwaliteit te kunnen handhaven, zijn een aantal kwaliteitsprocedures opgenomen in onze werkwijze:

Raad van Advies

De Stichting beschikt over een Raad van Advies die tenminste twee maal per jaar bij elkaar komt. De adviesraad brengt inhoudelijk advies uit over de diensten, producten en werkwijze van de Stichting om zodoende te helpen het doel van de stichting te bereiken. Leden van de adviesraad zijn zeer ervaren professionals op de werkgebieden van de Stichting. De taken van de adviesraad zijn:
• Het toetsen van de activiteiten en projecten van de stichting, zoals omschreven in de jaarverslagen en de rapportages aangeleverd ter voorbereiding op de vergaderingen, aan de actuele ontwikkelingen binnen de werkgebieden van Centering.
• Inhoudelijk meedenken over de uitbreiding van diensten en doelgroepen
• Input geven op het jaarverslag voordat dit definitief wordt gemaakt
• Jaarlijks adviseren over het beleidsplan voor het komende jaar
Het bestuur van de Stichting is verplicht om de adviezen van de Raad van Advies te bespreken mee te laten wegen in haar besluitvorming, en hierover een stemming te houden indien van toepassing.

Evaluatie van trainingen en intervisie

Evaluatie van de Centering trainingen worden uitgevoerd door TNO. Na iedere training ontvangen alle deelnemers een schriftelijk evaluatie formulier, dat ter plaatse wordt ingevuld en verzameld door de docenten. Deze evaluaties worden verstuurd naar mevrouw M. Rijnders van TNO, waar ze worden uitgewerkt waarna terugkoppeling naar het bestuur van de stichting en de docenten volgt. Verbeterpunten worden door de trainers gezamenlijk besproken waarna een verbeterplan wordt opgesteld.

Materialen

Een inhoudelijke werkgroep is aangewezen om periodiek de materialen die worden gebruikt bij de training en de materialen die worden aangeboden voor groepsbegeleiding te beoordelen en indien nodig te herzien.

Certificering

Zorgverleners en/of praktijken die na het volgen van de training de Centering methode in hun praktijk gaan toepassen, dienen door middel van intervisie en nascholing een certificering te behalen en behouden. De Stichting houdt hiervan een register bij en voert periodiek controles uit om na te gaan of de werkwijze in voldoende mate overeenkomt met de Centering methodiek.

Klachtenprocedure

Voor de afhandeling van eventuele klachten die ontstaan met betrekking tot de dienstverlening van de Stichting is een klachtenprocedure opgesteld. Deze is te raadplegen op de website.

Jaarverslag

In het jaarverslag zal een verslag worden opgenomen over de jaarlijks ondernomen acties op het gebied van kwaliteitsbeleid. Het jaarverslag zal op de website worden gepubliceerd en bij de KvK worden gedeponeerd.

Voor verdere vragen over kwaliteit en/of suggesties kunt u contact opnemen met de stichting.